Gabinet Onkologiczno-Ginekologiczny, dr hab. n. med. Barbara Kozakiewicz

logo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Kozakiewicz prowadząca działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą Gabinet Onkologiczno-Ginekologiczny Barbara Kozakiewicz, ul. Rozłogi 12, 01-310 Warszawa, telefon 22 245 40 46.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. c, h, i RODO,
  2. na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  3. na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  5. na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  6. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  7. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
 4. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  2. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia;
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w karcie pacjenta ostatniego wpisu), za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach innych ustaw szczególnych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w innych przepisach prawnych;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 606-950-000), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu;
 12. Funkcjonujący w gabinecie system monitoringu wizyjnego służy wyłącznie do celów ochrony mienia. Wizerunki sfilmowanych osób podlegają ochronie wg RODO i nie są przekazywane innym ani dostępne on-line w sieci Internet. Zapis obrazu podlega wyłącznie archiwizacji lokalnej i usuwany jest po okresie trzech dni, a przekazany może być wyłącznie policji i/lub prokuraturze w celach dowodowych.